Het Venster

Wat is de Jeugdwet?

Wanneer een kind of jongere onder de 18 jaar ondersteuning nodig heeft, dan wordt dit geregeld vanuit de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdhulp vanuit de Jeugdwet. Bijna alle hulp voor kinderen tot 18 jaar valt onder de Jeugdwet. Alleen kinderen met een (zeer) ernstige verstandelijke beperking of met een meervoudige beperking krijgen hulp vanuit de Wet Langdurige Zorg (Wlz).

Een kind kan bijvoorbeeld ondersteuning krijgen in de vorm van:
  • Individuele begeleiding.
  • Groepsbegeleiding.
  • Behandeling.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet heeft uw kind een indicatie nodig. Deze wordt vastgesteld door de gemeente waarin uw kind woont. Ook kan een huisarts, jeugdarts of medisch specialist een indicatie voor jeugdhulp afgeven en u verwijzen naar een passende zorgaanbieder. Wanneer u in aanmerking komt voor zorg of begeleiding vanuit de Jeugdwet zijn er twee manieren om deze ondersteuning te regelen: via Zorg in Natura (ZIN) of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg in Natura (ZIN)

Bij Zorg in Natura maakt de gemeente afspraken met de zorgaanbieder van u keuze. De gemeente draagt zorg voor de administratie en financiën.

Het Venster levert jeugdhulp via ZIN in de regio Zuidoost Brabant.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) afgeven. Met een pgb kan u de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de betaling.

De belangrijkste voorwaarden zijn:
  • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
  • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
  • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Het Venster levert jeugdhulp via pgb in de regio Zuidoost-Brabant.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Wanneer u kiest voor een pgb wordt dit budget door de gemeente op een rekening van de SVB gestort. U verzorgt zelf de administratie rondom het pgb en de SVB zorgt dat de zorgverlener betaald krijgt voor de geleverde zorg.

Eigen bijdrage (CAK)

Voor de zorg vanuit de Jeugdwet betaalt u geen eigen bijdrage.

Bronnen:
www.rijksoverheid.nl
www.cak.nl
www.svb.nl
www.zorginstituutnederland.nl

Het Venster en de Jeugdwet