Het Venster

Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?

Wie maatschappelijke ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze wet wordt uitgevoerd door de gemeenten. De gemeente waar u woont onderzoekt met u welke ondersteuning u nodig heeft.

Het kan bijvoorbeeld gaan om:
  • Begeleiding.
  • Dagbesteding.
  • Ondersteuning om de mantelzorger tijdelijk te ontlasten.
  • Een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een psychische stoornis.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Wmo heeft u een indicatie nodig. Deze wordt vastgesteld door de gemeente waarin u woont. Wanneer u in aanmerking komt voor zorg of begeleiding vanuit de Wmo zijn er twee manieren om deze ondersteuning te regelen: via Zorg in Natura (ZIN) of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Zorg in Natura (ZIN)

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Wmo heeft u een indicatie nodig. Deze wordt vastgesteld door de gemeente waarin u woont. Wanneer u in aanmerking komt voor zorg of begeleiding vanuit de Wmo zijn er twee manieren om deze ondersteuning te regelen: via Zorg in Natura (ZIN) of via een persoonsgebonden budget (pgb).

Het Venster levert Wmo zorg en begeleiding via ZIN in de regio Zuidoost Brabant.

Persoonsgebonden budget (pgb)

De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) afgeven. Met een pgb kan u de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de betaling.

De belangrijkste voorwaarden zijn:
  • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt. De gemeente kijkt of een pgb bij u past.
  • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt.
  • Sommige pgb-houders gebruiken het pgb nu om ondersteuning door het sociale netwerk te betalen. Dat is de hulp die u krijgt van familie, vrienden of buren. Het kan zijn dat uw gemeente daar regels voor maakt.

Het Venster levert Wmo zorg en begeleiding via pgb in de regio Zuidoost-Brabant.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Wanneer u kiest voor een pgb wordt dit budget door de gemeente op een rekening van de SVB gestort. U verzorgt zelf de administratie rondom het pgb en de SVB zorgt dat de zorgverlener betaald krijgt voor de geleverde zorg.

Eigen bijdrage (CAK)

Voor de zorg vanuit Wmo moet u een eigen bijdrage betalen. De hoogte van deze eigen bijdrage is in 2019 maximaal €17,50 per 4 weken. Deze bijdrage is voor iedereen gelijk, ongeacht leeftijd, inkomen of gezinssamenstelling. Per gemeente kan ervoor gekozen worden om het bedrag te verlagen.

Bronnen:
www.rijksoverheid.nl
www.cak.nl
www.svb.nl


Wmo biedt oplossingen voor hulp in huis