Het Venster

Wat is de Wet Langdurige Zorg (Wlz)?

De Wet Langdurige Zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving. Bijvoorbeeld voor mensen met een chronische ziekte of ernstige geestelijke en/of lichamelijke beperking. De Wlz wordt uitgevoerd door het zorgkantoor.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit de Wlz heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Wanneer u in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Wlz zijn er twee manieren om deze ondersteuning te regelen: via Zorg in Natura (ZIN) of via een Persoonsgebonden Budget (PGB). Het CIZ stuurt het indicatiebesluit door naar het zorgkantoor, met wie verdere afspraken worden gemaakt over de vorm van de te leveren zorg.

De belangrijkste voorwaarden zijn:
  • Intramuraal: zorg in een zorginstelling, middels Zorg in Natura of Persoonsgebonden Budget.
  • Extramuraal: zorg thuis middels een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) of een Persoonsgebonden Budget

Het Venster levert alleen zorg via de Wlz wanneer dit in de vorm is van een persoonsgebonden budget.

Persoonsgebonden budget (pgb)

Het zorgkantoor beslist of de indicatie middels een persoonsgebonden budget (pgb) wordt afgegeven. Met een pgb kan u de ondersteuning zelf kiezen en inhuren. Het geld komt niet op de eigen rekening. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) zorgt voor de betaling.

De belangrijkste voorwaarden zijn:
  • U moet duidelijk aangeven waarom u een pgb wilt (bewuste keuze gesprek). Het zorgkantoor kijkt of een pgb bij u past.
  • U beschrijft in een budgetplan welke zorg u inkoopt bij welke zorgverlener(s).
  • U moet een zorgbeschrijving invullen, daar staat in beschreven hoe uw zorg eruit gaat zien.

Het Venster levert Wlz zorg en begeleiding via pgb in de regio Zuidoost-Brabant.

Sociale Verzekeringsbank (SVB)

Wanneer u kiest voor een pgb wordt dit budget door de gemeente op een rekening van de SVB gestort. U verzorgt zelf de administratie rondom het pgb en de SVB zorgt dat de zorgverlener betaald krijgt voor de geleverde zorg.

Eigen bijdrage (CAK)

Voor de zorg vanuit Wlz betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van dit bedrag is afhankelijk van uw leeftijd, het (gezins)inkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK brengt de eigen bijdrage in rekening.

Bronnen:
www.rijksoverheid.nl
www.cak.nl
www.svb.nl
www.cz-zorgkantoor.nl
www.informatielangdurigezorg.nl/volwassenen/wmo-zvw-wlz

Het Venster en de Wlz